Różnica miedzy węglowodanami a tłuszczami
Drugą różnicą pomiędzy tłuszczami a węglo­wodanami i białkami jest łatwość odkładania się zapasów tłusz­czów. Możliwości magazynowania białek i węglowodanów w or­ganizmie są bardzo ograniczone w odróżnieniu od skłonności odkładania się zapasów tłuszczów, dokuczających wielu ludziom. Tłuszcz łatwiej jest magazynować i nie zmienia tego fakt, że masło (tłuszcz) może jełczeć, podczas gdy miód (węglowodan) i mięso suszone (białko) są trwalsze. Tłuszcz lepiej nadaje się do magazynowania i ma dwukrotnie większą wartość cieplną niż ta sama ilość białek lub węglowodanów. Tych bardzo ważnych i bardzo sprawnych enzymów pokarmo­wych, tak skutecznie oddziałujących na najróżniejsze pokarmy, spożywane przez przeciętnego człowieka, jest mnóstwo, one sa­me i ich produkty mają przeważnie długie nazwy, niemniej trze­ba choćby w skrócie wspomnieć o enzymach mających decydu­jące znaczenie. W nawiasach wymienione są produkty, do któ­rych doprowadza ich działanie. Z gruczołów ślinowych Amylaza ślinowa (maltoza — dwucukier), Maltaza (glukoza) Z żołądka: Pepsyna (peptydy) Renina (kazeina — białko mleka) Z trzustki: Trypsyna (peptydy) Lipaza (glicerol i kwasy tłuszczowe) Amylaza (maltoza) Rybonukleaza (nukleotydy — białka jądra ko­mórkowego) Dezoksyrybonukleaza (nukleotydy). Z jelita cienkiego: Karboksypeptydaza (aminokwasy) Aminopeptydaza (aminokwasy) Enterokinaza (trypsyna — identyczna z enzy­mem trzustki) Maltaza (glukoza) Sacharaza (glukoza, fruktoza) Laktaza (glukoza, galaktoza) Enzymy z gruczołów ślinowych działają najlepiej w środo­wisku obojętnym, z żołądka najlepiej w środowisku kwaśnym, z gruczołów jelitowych najlepiej w obojętnym lub zasadowym (ewentualnie w słabo kwaśnym — co do tego istnieje spór).